"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Akchek Bachat

Akchek Bachat

Interest Rate: 6%

Features

१. सदस्यहरुले जुनसुकै बेला राख्न र झिक्न पाउने ।        

२. खातामा न्यनतम रु.१००० बाकी राखी रकम झिक्न सक्नेछ ।  

३. १ दिनमा रु. १००००० भन्दा बढी झिक्नु परेमा अग्रीम सूचना दिनु पर्नेछ ।         

जूनसूकै समयमा पनि राख्न र निकाल्न मिल्ने विशेषता भएको बचत खाता

Other Saving

Regular Saving

Interest: 7%

Dainik Bachat

Interest: 6%

Muna Bachat

Interest: मुना बचत

Chadparva Bachat

Interest: 8%

Ghumgham Bachat

Interest: 8%