"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Chadparva Bachat

Chadparva Bachat

Interest Rate: 6%

Features

१. सदस्यहरुले न्युनतम रु.१००० जम्मा गरी खाता खोल्न सकिनेछ ।  

२. यस खातामा एकमुष्ट तथा पटक पटक गरी जम्मा गर्न सकिनेछ ।

३. जुन कार्य तथा चाडपर्वको लागि बचत जम्मा भएको हो सोहि कार्यको लागि मात्र न्युनतम रु.१००० बचत बाकी राखी बचत झिक्न पाउनेछ । 

सदस्यहरुले सामाजिक कार्य चाडपर्वहरु सहज रुपमा मनाउन सकुन भन्ने उद्येश्यले बचत संचालनमा ल्याइएको हो ।

Other Saving

Regular Saving

Interest: 6%

Akchek Bachat

Interest: 5%

Dainik Bachat

Interest: 5%

Muna Bachat

Interest: 8 %

Ghumgham Bachat

Interest: 6%