"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Daily Savings Loan

Daily Savings Loan

Interest Rate: 0%-14%

Features

अवधि  - १ ( ३ बर्ष सम्म )

ऋण ब्यबस्थापन शुल्क - १%

घर जग्गा कोष - ०.५

फारम शुल्क -  ५०/-

लगानी रकम - 

गे्रस समय - छैन

दैनिक बचतको ३ गुणा

                         ब्याजदर
ऐच्छिक  ०%
किस्ताबन्दी १४%

 

Other Loan

Member Service Loan

Interest: 12%-13%

Business Loan

Interest: 13%-14%

Hire Purchase Loan

Interest: 0%-14%

Agriculture and Livestock Loan

Interest: 13%-14%