"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Dainik Bachat

Dainik Bachat

Interest Rate: 6%

Features

१. सदस्यहरुले कम्तिमा रु.२० देखि रु.१००००० सम्म जम्मा गर्न सक्नेछ ।

२. दैनिक रुपमा घरदैलोमा गएर बचत संकलन गर्नेछ ।  

३. खातामा न्यनतम रु.१००० बाकी राखी रकम झिक्न सक्नेछ 

Page Launching Soon...

Other Saving

Regular Saving

Interest: 7%

Akchek Bachat

Interest: 6%

Muna Bachat

Interest: मुना बचत

Chadparva Bachat

Interest: 8%

Ghumgham Bachat

Interest: 8%