"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Dainik Bachat

Dainik Bachat

Interest Rate: 5%

Features

१. सदस्यहरुले कम्तिमा रु.२० देखि रु.१००००० सम्म जम्मा गर्न सक्नेछ ।

२. दैनिक रुपमा घरदैलोमा गएर बचत संकलन गर्नेछ ।  

३. खातामा न्यनतम रु.१०० बाकी राखी रकम झिक्न सक्नेछ 

Page Launching Soon...

Other Saving

Regular Saving

Interest: 6%

Akchek Bachat

Interest: 5%

Muna Bachat

Interest: 8 %

Chadparva Bachat

Interest: 6%

Ghumgham Bachat

Interest: 6%