"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Development and Employment Loan

Development and Employment Loan

Interest Rate: 0%-13%

Features

अवधि  - ६ महिना ( १ बर्ष सम्म )

ऋण ब्यबस्थापन शुल्क - %

घर जग्गा कोष - ०

फारम शुल्क -  १००/-

लगानी रकम - ५० हजार देखि ३ लाख

गे्रस समयछैन

ब्याजदर
ऐच्छिक ०%
किस्ताबन्दी १३%

 

Other Loan

Member Service Loan

Interest: 12%-13%

Business Loan

Interest: 13%-14%

Hire Purchase Loan

Interest: 0%-14%

Daily Savings Loan

Interest: 0%-14%