"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Ghumgham Bachat

Ghumgham Bachat

Interest Rate: 6%

Features

१. सदस्यहरुले न्युनतम रु.१००० जम्मा गरी खाता खोल्न सकिनेछ ।  

२. यस खातामा एकमुष्ट तथा पटक पटक गरी जम्मा गर्न सकिनेछ ।

३. जुन भ्रमणको लागि बचत जम्मा भएको हो सोहि कार्यको लागि मात्र न्युनतम रु.१००० बचत बाकी राखी बचत झिक्न पाउनेछ ।  

४. सदस्यहरुले भ्रमण गर्ने ठाउ एकिन गरी २५ प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

सदस्यहरुले स्वदेश वा बिदेशमा धार्मिक एंव मैत्रिपूर्ण भ्रमण गर्नेको लागि गरिने बचत भनि बूझिन्छ ।

Other Saving

Regular Saving

Interest: 6%

Akchek Bachat

Interest: 5%

Dainik Bachat

Interest: 5%

Muna Bachat

Interest: 8 %

Chadparva Bachat

Interest: 6%