"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Regular Saving

Regular Saving

Interest Rate: 6%

Features

१. सदस्यहरुले कम्तिमा रु.१०० देखि रु.५००० सम्मा जम्मा गनुपर्ने,  

२. प्रत्येक महिनाको मसान्त भित्र बचत गनुपर्नेछ । अन्यथा रु १०  बिलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।                          

३. २ बर्ष पछि ९० प्रतिशत वा रु २००० बाकी राखि बचत झिक्न पाउनेछ ।

सदस्यहरुमा बचत गर्ने बानीको बिकास गर्र्नको लागि सानो सानो बचत संकलन गरी आवश्यक खचखाचो तार्नको लागि यो बचतको बिकास गरिएको छ ।

Other Saving

Akchek Bachat

Interest: 5%

Dainik Bachat

Interest: 5%

Muna Bachat

Interest: 8 %

Chadparva Bachat

Interest: 6%

Ghumgham Bachat

Interest: 6%