"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Sadasya Bises Bachat

Sadasya Bises Bachat

Interest Rate: 8%

Features

१. यो खातामा सदस्यले रकम जम्मा गर्न पाउने र्छन ।        

२. न्युनतम मौज्दात रु. १०० हुनेछ । 

सदस्यहरुको शेयरकोे लाभांश जम्मा गर्नबापत खोलिनेछ ।

Other Saving

Regular Saving

Interest: 7%

Akchek Bachat

Interest: 6%

Dainik Bachat

Interest: 6%

Muna Bachat

Interest: मुना बचत

Chadparva Bachat

Interest: 8%