"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Share Bachat

Share Bachat

Interest Rate: 8%

Features

१. सदस्यहरुले थप शेयर खरिद गर्न यो खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ  

२. न्युनतम रु.१०० देखि अधिकतम रु. ५०००० सम्म जम्मा गर्न सकिने छ ।

सदस्यहरुले शेयर पुुजि खरिद गर्न यो खाता खोलिनेछ ।

Other Saving

Regular Saving

Interest: 7%

Akchek Bachat

Interest: 6%

Dainik Bachat

Interest: 6%

Muna Bachat

Interest: मुना बचत

Chadparva Bachat

Interest: 8%