"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Share Bachat

Share Bachat

Interest Rate: 6%

Features

१. सदस्यहरुले थप शेयर खरिद गर्न यो खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ  

 

सदस्यहरुले शेयर पुुजि खरिद गर्न यो खाता खोलिनेछ ।

Other Saving

Regular Saving

Interest: 6%

Akchek Bachat

Interest: 5%

Dainik Bachat

Interest: 5%

Muna Bachat

Interest: 8 %

Chadparva Bachat

Interest: 6%