"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Super Saving

Super Saving

Interest Rate: 12%

Features

१. कम्तिमा रु.५०००० देखि ५००००० सम्म जम्मा गर्न सकिनेछ । 

२. मासिक रुपमा ब्याज प्रदान गरी ऐच्छिक बचत खातामा ब्याज जम्मा गरिनेछ ।                                    

३. समय अवधि नसकि बचत झिक्न पाउनेछैन तर रकम आवश्यकता परेको खण्डमा बचतको ९० प्रतिशत र ब्याजदर भन्दा २ प्रतिशत बढी तिरि ऋणको रुपमा झिक्न पाउनेछ ।                  

४. बचत ४ बर्षसम्म राख्नुपर्नेछ ।

मासिक रुपमा खर्चको आवश्यक पर्न सक्ने सदस्यहरुको लागि बनाइएको बचत खाता ।

Other Saving

Regular Saving

Interest: 6%

Akchek Bachat

Interest: 5%

Dainik Bachat

Interest: 5%

Muna Bachat

Interest: 8 %

Chadparva Bachat

Interest: 6%